/ by /   Lịch sử đạo Phật / 0 comments

Bánh xe 12 căm và 8 căm khác nhau như thế nào?

“Tại sao bánh xe chuyển pháp luân có 12 cây căm, có chùa con thấy có 8. Vậy bánh xe 8 căm và 12 căm khác nhau như thế nào?”

Bánh xe 8 căm và 12 căm khác nhau như thế nào?
Bánh xe 8 căm và 12 căm khác nhau như thế nào?

Thưa đại chúng, 2 cái đó đều gọi là Pháp luân hết. Pháp là Phật pháp, giáo pháp. Luân là bánh xe, vòng tròn. Pháp luân là bánh xe pháp. Bánh xe pháp có 2 ý nghĩa.

Bánh xe 8 căm

Nếu là bánh xe 8 căm là tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, là con đường tu tập dẫn mình tới niết bàn, hạnh phúc. Con người có 4 khổ chính là: Sinh, già, bệnh, chết; đó là 4 khổ của thân. Bốn khổ của tâm lý là: Cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, cái thân này nó thịnh nó suy; đó là khổ tâm lý.

Phật nói cái Khổ, rồi Phật nói nguyên nhân của Khổ, và con đường hết Khổ, gọi là con đường Bát Chánh, 8 con đường chân chánh: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh mạng, Chánh niệm, Chánh định. Tám con đường này dẫn mình hết khổ. Khổ là tại vì mình không hiểu được lẽ thật. Mình thấy sai lầm, mình nói sai lầm, mình sống sai lầm. Từ tà kiến dẫn đến tà tư duy, tà ngữ. Mà hễ chánh kiến thì dẫn đến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Cho nên 8 cây căm tượng trưng cho Bát Chánh Đạo.

Bánh xe 12 căm

Còn 12 cây căm, không phải là thập nhị nhân duyên nhé. Mà là bánh xe chuyển pháp luân: Khổ, tập, diệt, đạo, mà được đức Phật nói tới 3 lần.

Một lần, đức Phật chỉ cho chúng ta biết đây là Khổ, đây là Tập, đây là Diệt, đây là Đạo. Lần thứ hai, đức Phật nói đây là Khổ tôi đã biết, đây là nguyên nhân của Khổ tôi đã biết,… Lần thứ 3, đức Phật nói đây là Khổ tôi đã qua, đây là Tập tôi đã trừ. Ba lần chuyển pháp luân, 3 lần 4 là 12. Người ta gọi là Tam chuyển Pháp Luân. Giáo lý Tứ diệu đế: Khổ, tập, diệt, đạo được nói 3 lần. Lần thứ nhất Phật chỉ tên gọi của nó, lần thứ 2 đức Phật nói những cái đó tôi đã hưởng rồi, đã biết rồi, lần thứ 3 đức Phật nói tôi đã qua rồi. Quý vị nên làm và quý vị sẽ được giống tôi. Gọi là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển.

Mình tổng kết lại nhé: Bánh xe 8 căm là Bát Chánh Đạo, bánh xe 12 căm là bánh xe Chuyển Pháp Luân.

Vậy mọi người đã rõ được sự khác nhau của bánh xe 8 căm và bánh xe 12 căm rồi nhé.

Đọc thêm: Tại sao người tu hành phải xuống tóc?

Đọc thêm: Có nên ép con cái cúng giỗ không?

__Hỏi-Đáp Phật Pháp__


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.